Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Υπεγράφη η απόφαση παραχώρησης της έκτασης στη ΔΕΗ

Υπεγράφη η απόφαση  παραχώρησης της  έκτασης στη ΔΕΗΟλοκληρώθηκε και διαδικαστικά πλέον η απόφαση της γγ. Αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου κ. Χριστιάνας Καλογήρου για την απευθείας εκποίηση οικοπεδικής έκτασης στη ΔΕΗ, στην οποία θα εγκατασταθεί το νέο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 96 του από 11/12-11-1929 Δ/τος “περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων”, την απ’ ευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση των προαναφερόμενων τμημάτων του δημοσίου ακινήτου προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» και Α.Φ.Μ: 090000045, με σκοπό την ανέγερση βοηθητικών εγκαταστάσεων (εγκαταστάσεις παραλαβής καυσίμου και άντλησης θαλασσινού νερού, καθώς και δρόμος πρόσβασης προς αυτές) του νέου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου, αντί συνολικού τιμήματος εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (979.990,51 €), καταβλητέου εφάπαξ.

Η υλοποίηση και ολοκλήρωση του σκοπού να επιτευχθεί εντός πενταετίας από την έκδοση της παρούσας απόφασης και να μη μεταβληθεί η χρήση και ο σκοπός της επένδυσης πριν την παρέλευση εικοσαετίας. Η προαναφερόμενη Α.Ε. υποχρεούται να ενημερώνει την Κτηματική Υπηρεσία Δωδ/σου για την πορεία των έργων και της επένδυσης γενικά.
Η μη τήρηση των παραπάνω όρων εκποίησης συνεπάγεται την αυτοδίκαια ανάκληση της παρούσας απόφασης – πωλητηρίου.

Η Κτηματική Υπηρεσία Δωδ/σου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλείται να καλέσει την ενδιαφερόμενη εταιρεία για την καταβολή του τιμήματος καθώς και ολοκλήρου του Φ.Μ.Α. που αναλογεί σε αυτό και στη συνέχεια να προβεί στην έκδοση του σχετικού Πωλητηρίου – Παραχωρητηρίου, εντός μηνός από την επίδοση της παρούσας.

Πηγή Ροδιακή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου