Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012


ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (Π.ΣΥ.Π./ΔΕΗ)

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(χρήσης 2011)

 

 

Αθήνα 27/03/2012

 

Αγαπητοί Συνέταιροι,

 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού του Π.ΣΥ.Π./ΔΕΗ σας παρουσιάζω την Έκθεση Ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου  για το λογιστικό – διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1/1/2011 έως 31/12/2011.

 

Για τέταρτη συνεχή χρονιά οι Οικονομικές Καταστάσεις του Συνεταιρισμού έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν σημαντική επίδραση σε αυτές προβλέψεις και εκτιμήσεις που έχουν γίνει με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία αυτών.

 

Το αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης 2011 διαμορφώνεται σε ζημία  € 2.208.713 έναντι ζημιάς € 1.230.708 το 2010.

 

Για τους σημαντικότερους λογαριασμούς σημειώνουμε τα εξής:

 

ΠΑΓΙΑ:

 

Το 2011 τερματίστηκε η λειτουργία του υποκαταστήματος της Κοζάνης. Κάποια πάγια αναπόσβεστης αξίας € 78.303  δεν κατέστη δυνατόν να μεταφερθούν και να αξιοποιηθούν στο υποκατάστημα της Πτολεμαίδας, οπότε καταστράφηκαν. 

 

 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ:

 

 

Τα εμπορεύματα ανά κατάστημα αναλύονται ως εξής:

 

 

 
 
31.12.2011
 
 
31.12.2010
 
31.12.2009
 
 
 
 
 
 
 
 
Εμπορεύματα στο κατάστημα Αθηνών
204.804
 
278.949
 
301.874
 
Εμπορεύματα στο κατάστημα Μεγαλόπολης
42.666
 
53.231
 
63.759
 
Εμπορεύματα στο κατάστημα Πτολεμαΐδας
252.268
 
205.441
 
214.103
 
Εμπορεύματα στο κατάστημα Κοζάνης
0
 
184.767
 
207.057
 
Σύνολο  (Χωρίς Προβλέψεις)
499.737
 
722.388
 
786.793
 
Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων
(121.000)
 
(156.000)
 
(156.000)
 
Σύνολο αποθεμάτων:
378.737
 
566.388
 
630.793
 

 

 

Στα παραπάνω εμπορεύματα, υπάρχουν κωδικοί που δεν κινήθηκαν καθόλου κατά τη διάρκεια του έτους συνολικού κόστους  121.000 ευρώ περίπου και για τους οποίους έγινε πρόβλεψη απομείωσης κατά την σύνταξη του Ισολογισμού στις 31.12.2011. Τα ακίνητα αποθέματα αναλύονται κατά κατάστημα ως εξής:

 

 

 
 
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
 
 
ΑΘΗΝΑ
 
44.082,03
36.431,64
58.593,38
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
 
5.405,00
3.960,93
5.255,16
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
 
71.217,72
64.112,70
52.399,57
ΚΟΖΑΝΗ
 
-
45.997,55
41.966,11
 
 
120.704,75
150.502,82
158.214,22

 

 

 

 

Κατά τη σύγκριση των απογραφέντων αποθεμάτων την 31.12.2011 με τα αντίστοιχα λογιστικά υπόλοιπα προέκυψαν πλεονάσματα και ελλείμματα κατά κατάστημα:

 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011:

Τα  Ελλείμματα για το 2011 διαμορφώνονται συνολικά σε € 3.111,58 έναντι 

4.183,02 το 2010. Αναλυτικότερα: 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ
ΚΟΣΤΟΣ
ΤΕΜ
ΚΟΣΤΟΣ
ΤΕΜ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ
1972
22.828,21
1923
21.286,73
-49
-1.541,48
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
354
4.275,48
327
3.812,25
-27
-463,23
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
4048
47.059,05
3951
45.952,21
-97
-1.106,84
ΣΥΝΟΛΑ
6374
74.162,74
6201
71.051,19
-173
-3.111,55

 

Τα ελλείμματα-πλεονάσματα για τη χρήση του 2010:

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ
ΚΟΣΤΟΣ
ΤΕΜ
ΚΟΣΤΟΣ
ΤΕΜ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ
484
6.001,73
317
3.110,54
-167
-2.891,19
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
52
386,54
23
186,12
-29
-200,42
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
174
1.624,15
69
654,71
-105
-969,44
ΚΟΖΑΝΗ
24
239,09
15
117,12
-9
-121,97
ΣΥΝΟΛΑ
734
8.251,51
424
4.068,49
-310
-4.183,02

 

 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:   

 

Υπόλοιπα πελατών
31/12/11
 
31/12/10
Πελάτες
5.987.207
 
6.393.834
Λοιπές απαιτήσεις
64.069
 
185.588
Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού
19.009
 
0
Έξοδα επόμενων χρήσεων
0
 
329
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
279.431
 
9.144
Σύνολο
6.349.716
 
6.588.895
 
 
 
 
Απομειώσεις  επισφ. απαιτήσεων πελατών
(106.000)
 
(106.000)
Γενικό σύνολο
6.243.716
 
6.482.895

 

 

Σημειώνουμε τα ακόλουθα:

 

Α. Πελάτες ύψους € 106.000 περίπου παραμένουν ακίνητοι από προηγούμενες χρήσεις και για αυτό το λόγο το κονδύλι στον Ισολογισμό της 31/12/2011 μειώθηκε με ισόποση πρόβλεψη.

 

β. Στους παραπάνω λογαριασμούς, περιλαμβάνεται η απαίτηση από την εταιρεία MICRODATA Α.Ε. Για την απαίτηση αυτή έχουν εγερθεί αγωγές από τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού της ΔΕΗ κατά της ανωτέρω εταιρείας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών συνολικού ύψους € 4.321.540,16 (περιλαμβάνονται και οι προμήθειες υπέρ του Π.ΣΥ.Π/ΔΕΗ)

Η παρούσα υπόθεση αποτελεί για το Συνεταιρισμό γεγονός υψίστης σημασίας αφού κινδυνεύει εξ αιτίας της στάσης της MICRODATA που παρακρατεί το παραπάνω ποσό, αφενός να χάσει την απαίτηση αυτή και αφετέρου να πληρώσει το ποσό των € 3.860.430,16 στα δίκτυα Κινητής τηλεφωνίας. Μια τέτοια εξέλιξη, την οποία όλοι απευχόμεθα, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ύπαρξη του ΠΣΥΠ όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Αξίζει να επισημανθεί ότι, για την αναγκαία διεκδίκηση του κρίσιμου αυτού ποσού, ο ΠΣΥΠ έχει ένα πολύχρονο επιπλέον κόστος λόγω της συνεχούς απασχόλησης Διοικητικού Προσωπικού και των Διοικητικών Οργάνων, οι δε αμοιβές νομικών ξεπερνούν τα € 300.000.

 

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

 

Το συνεταιριστικό κεφάλαιο αναλύεται ως εξής:

 

 
Συνεταιριστικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπα την 01/01/2010
924.882
Αύξηση κεφαλαίου
5.186
Υπόλοιπα την 31/12/2010
930.068
Αύξηση κεφαλαίου
3.390
Υπόλοιπα την 31/12/2011
933.458

 

 

Πλην όμως, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Συνεταιρισμού, μετά τις συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις, έχει μετατραπεί σε αρνητικό.

Η μεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων του Συνεταιρισμού έχει ως εξής:

 

 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1/1 - 31/12/2011

 

 
Μετοχικό
κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα
εις νέο
Σύνολο
 
 
 
 
 
 
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011
930.068
773.650
-2.764.100
-1.060.382
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1/1 - 31/12/11
0
0
-2.232.272
-2.232.272
Μείωση αποθεματικού αποτελεσμάτων από συναλλαγές και αποτίμηση μετοχών
0
0
0
0
Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου
3.390
0 
 0
3.390
Σχηματισμός αποθεματικού ανταποδοτικής εισφοράς μελών
 0
1.346.478
 0
1.346.478
Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος/ζημιά χρήσης
3.390
1.346.478
-2.232.272
-2.232.272
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011
933.458
2.120.128
-4.996.372
-1.942.785

 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ:

 

Το κόστος των παροχών συνταξιοδότησης καθορίσθηκε  χρησιμοποιώντας αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει τη διενέργεια υποθέσεων για το προεξοφλητικό επιτόκιο, τις μελλοντικές αυξήσεις μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και τις μετακινήσεις  προσωπικού, τον πληθωρισμό, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και τα ποσοστά αναπηρίας. Λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης αυτών των προγραμμάτων, τέτοιες εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα.

 

 

 
31/12/11
 
31/12/10
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
25.493
 
92.436
Κόστος τόκων
37.711
 
0
Τερματικές Παροχές
438.370
 
0
Συνολική επιβάρυνση στην Κ.Α.Χ.
501.574
 
92.436

 

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ:

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, αναλύονται ως εξής:

 

 

 
31/12/11
 
31/12/10
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
129.084
 
182.399
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
221.188
 
237.488
Σύνολο
350.272
 
419.887

 

 

Επί του ιδιόκτητου ακινήτου του Συνεταιρισμού, έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της τράπεζας Αττικής € 650.000, για εξασφάλιση των δανείων που η τράπεζα έχει χορηγήσει στο Συνεταιρισμό.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

 

 

Οι Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

 

 

 
31/12/11
 
31/12/10
Προμηθευτές
6.853.444
 
6.833.564
Επιταγές πληρωτέες
3.185.823
 
3.218.374
Προκαταβολές πελατών
14.030
 
11.000
Πιστωτές διάφοροι
91.755
 
82.319
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
35.735
 
0
Αποζημιώσεις απολύσεως πληρωτέες
673.977
 
0
Παρακρατούμενοι φόροι
433.304
 
236.008
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
653.363
 
717.804
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
237.622
 
1.114
Σύνολο
12.179.052
 
11.100.183

 

 

Για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού την 31.03.2012 προς τις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία παραθέτουμε τα ακόλουθα:

 

 

 

ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ

                                                                                          

·        Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών υπόλοιπο χρήσης 2010-2011 Α’ Ρύθμιση ποσό
   29.720,00
·        Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών προς ρύθμιση 01/03/2011–31/12/2011 πλέον προσαυξήσεων           ποσό
€ 121.829,40
ΣΥΝΟΛΟ:
€ 151.549,40

 

Ο ΦΠΑ έχει ρυθμισθεί σε 17 δόσεις των € 7.800,00 & σε 6 δόσεις των € 16.365 και αποδίδεται κανονικά. Υπολειπόμενο ποσό € 146.147,23

Επίσης υπάρχει και νέα ρύθμιση ΦΠΑ μηνός Δεκεμβρίου 2011-Ιανουαρίου 2012 ποσού € 29.101,51 και € 31.179,73 αντίστοιχα.  

 

  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ  

 

·        ΙΚΑ: έχει ρυθμιστεί σε 36 δόσεις με μηναία δόση € 15.000,00. Υπολειπόμενο  ποσό € 324.788,60.

·        Επικουρικό ταμείο προς ρύθμιση έως 31/12/09 ποσό € 70.887,45 και 01/01/10 - 31/12/10 ποσό € 93.607,32 01/01/2011 –31/10/2011 € 71.987,02 συνολικά € 236.481,79.

Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αιτούμενη ρύθμιση πληρώνονται κανονικά από τον 11ο/2011 οι εισφορές προς το συγκεκριμένο ασφαλιστικό ταμείο.

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:

 

Τα αποτελέσματα της χρήσεως μετά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων διαμορφώθηκαν ως κάτωθι:

 

 
1/1 -
31/12/2011
1/1 -
31/12/2010
 
 
 
Πωλήσεις
3.569.681
4.199.074
Κόστος πωληθέντων
-2.435.985
-2.938.461
Μικτό Κέρδος
1.133.696
1.260.613
 
 
 
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
107.764
285.066
Έξοδα διοίκησης
-1.117.698
-963.080
Έξοδα διάθεσης
-2.049.352
-1.857.815
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
-143.192
-23.435
 
 
 
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων
-2.068.782
-1.298.652
 
 
 
Χρηματοοικονομικά έσοδα
0
0
Χρηματοοικονομικά έξοδα
-24.830
-26.631
 
 
 
Ζημιές προ φόρων
-2.093.612
-1.325.283
 
 
 
Φόρος εισοδήματος
-115.101
94.575
 
 
 
Ζημιές περιόδου
-2.208.713
-1.230.708
 
 
 
 
 
 
Λοιπά συνολικά έσοδα
-23.559
0
 
 
 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
-2.232.272
-1.230.708

 

 

 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών και του κόστους πωληθέντων  έχουν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

 

Αφορά σε πωλήσεις εμπορευμάτων και έσοδα από παροχή υπηρεσιών.

 

 
1/1 -
31/12/11
 
1/1 -
31/12/10
Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων
2.011.824
 
2.496.487
Έσοδα παροχής υπηρεσιών
1.557.857
 
1.702.587
Σύνολο
3.569.681
 
4.199.074

 

 

 

 

Κόστος Πωληθέντων

 

Το κόστος πωληθέντων αφορά στο κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών

 

 
1/1 -
31/12/11
 
1/1 -
31/12/10
Κόστος  πωληθέντων εμπορευμάτων
1.400.074
 
1.576.578
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
1.035.911
 
1.361.883
Σύνολο
2.435.985
 
2.938.461

 

 

Το Εποπτικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι:

 

Α. Τα ίδια κεφάλαια του Π.ΣΥ.Π./ΔΕΗ διαμορφώθηκαν αρνητικά σε € - 1.942.785 μετά και τη ζημία που προέκυψε κατά την κλειόμενη χρήση.

 

Β. Σύμφωνα με την από 20/03/2012 επιστολή του πληρεξούσιου δικηγόρου του Συνεταιρισμού κου Ιωάννη Μαραγκουδάκη με θέμα «Δικαστικώς εκκρεμείς υποθέσεις του Συνεταιρισμού κατά τρίτων και τρίτων κατά του Συνεταιρισμού με αφορμή τον έλεγχο των οικονομικών του καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή»,σημειώνεται ότι  η δικαστική πορεία των αγωγών, οι οποίες έχουν ασκηθεί διά του πληρεξούσιου δικηγόρου κου Γ. Χορτάτου κατά της εταιρείας με την επωνυμία «Microdata Προηγμένη Τεχνολογία Α.Ε.» αποτυπώνεται ως κατωτέρω :

α) την από 30-1-2009 με αρ. κατάθεσης 25111/1803/16-2-2009 αγωγή ύψους 471.253,91 ΕΥΡΩ που συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) στις 4-5-2011 με αρ. πινακίου ΣΤ4-2, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 4702/2011 οριστική απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου, με την οποία η εν λόγω αγωγή κρίθηκε ως αόριστη,

β) την από 5-3-2009 με αρ. κατάθεσης 47848/3393/24-3-2009 αγωγή ύψους 2.248.950,25 ΕΥΡΩ που συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) στις 1-6-2011 με αρ. πινακίου ΣΤ3-2, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 133/2012 οριστική απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου, με την οποία η εν λόγω αγωγή κρίθηκε ως αόριστη,

γ) την από 5-3-2009 με αρ. κατάθεσης 47862/3395/24-3-2009 αγωγή ύψους 1.140.226,59 ΕΥΡΩ που συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) στις 1-6-2011 με αρ. πινακίου ΣΤ3-3, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 132/2012 οριστική απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου, με την οποία η εν λόγω αγωγή κρίθηκε ως αόριστη,

δ) την από 6-2-2009 με αρ. κατάθεσης 25118/1805/16-2-2009 αγωγή ύψους 169.424,85 ΕΥΡΩ που θα συζητείτο ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) στις 28-3-2012 με αρ. πινακίου ΣΤ5-16, πλην όμως ο Συνεταιρισμός παραιτήθηκε του δικογράφου αυτής και της από 12-5-2011 με αρ. κατάθεσης 90961/1263/20-5-2011 κλήσεως, δυνάμει της υπ’ αρ. 85/2-3-2012 έκθεσης παραιτήσεως, προκειμένου η εν λόγω αγωγή να μην απορριφθεί και εκείνη ως αόριστη ως ανωτέρω,

ε) την από 6-2-2009 με αρ. κατάθεσης 25123/1806/16-2-2009 αγωγή ύψους 130.712,09 ΕΥΡΩ που θα συζητείτο ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) στις 2-5-2012 με αρ. πινακίου ΣΤ3-16, πλην όμως ο Συνεταιρισμός παραιτήθηκε του δικογράφου αυτής και της από 12-5-2011 με αρ. κατάθεσης 90982/1264/20-5-2011 κλήσεως, δυνάμει της υπ’ αρ. 87/2-3-2012 έκθεσης παραιτήσεως, προκειμένου η εν λόγω αγωγή να μην απορριφθεί και εκείνη ως αόριστη ως ανωτέρω,

στ) την από 6-2-2009 με αρ. κατάθεσης 25129/1807/16-2-2009 αγωγή ύψους 160.974,00 που θα συζητείτο ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) στις 9-5-2012 με αρ. πινακίου ΣΤ3-16, πλην όμως ο Συνεταιρισμός παραιτήθηκε του δικογράφου αυτής και της από 12-5-2011 με αρ. κατάθεσης 90996/1265/20-5-2011 κλήσεως, δυνάμει της υπ’ αρ. 86/2-3-2012 έκθεσης παραιτήσεως, προκειμένου η εν λόγω αγωγή να μην απορριφθεί και εκείνη ως αόριστη ως ανωτέρω.

Η πρότασή του πληρεξούσιου δικηγόρου κου Ι. Μαραγκουδάκη με την  επιστολή 11/01/2010 ήταν η άσκηση νέων αγωγών, υπό την προϋπόθεση της παροχής των απαιτούμενων στοιχείων από τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού ή τα δίκτυα Κινητής τηλεφωνίας, ώστε οι σχετικές αγωγές να είναι ορισμένες και νόμω βάσιμες, πλην όμως η διοίκηση του Συνεταιρισμού επιφυλάχθηκε, δεδομένου ότι είχε ήδη καταβάλλει στον πληρεξούσιο δικηγόρο κο Γ. Χορτάτο αμοιβή για την άσκηση των εν λόγω αγωγών και δεν μπορούσε να δικαιολογήσει νέα αμοιβή για το ίδιο ζήτημα.

Μετά τα παραπάνω ζητήθηκε από το Προεδρείο του Συνεταιρισμού και τις Οικονομικές υπηρεσίες να μεριμνήσουν για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τα δίκτυα Κινητής τηλεφωνίας COSMOTE-WIND-VODAFONE αλλά και από το αρχείο του Συνεταιρισμού προκειμένου να δοθούν στον κο Ι. Μαραγκουδάλη για την άσκηση νέων αγωγών κατά της εταιρείας MICRODATA A.E. για τις ίδιες αιτίες και με το ίδιο αντικείμενο ως ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις επιδικάζεται ποσό υπέρ της «Microdata Προηγμένη Τεχνολογία Α.Ε.» περίπου € 70.000 .

Στο Εποπτικό Συμβούλιο δεν έχει αιτιολογηθεί ο τρόπος πρόσληψης των Νομικών συμβούλων, η αιτία απόλυσης του πρώτου δικηγόρου κου Χορτάτου Γ. και η πρόσληψη του κου Μαραγκουδάκη Ι.

 

Επίσης, προκύπτει ζήτημα με την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία ONE για την έκδοση του περιοδικού, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ.

 

Γ. Οι υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του 2012 είναι μεγάλες, ενδεικτικά αναφέρουμε:

·        Επιταγές λήξης 31/03/12-31/12/12 € 3.217.830,38

·        Ανεξόφλητο ΦΠΑ € 206.428,47

·        ΙΚΑ ανεξόφλητο υπόλοιπο € 324.788,60.

·        Αποζημιώσεις προσωπικού ανεξόφλητο υπόλοιπο € 550.965,13.

·        Δάνειο τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ ανεξόφλητο υπόλοιπο € 200.000

·        Αλληλόχρεος λογαριασμός τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ ανεξόφλητο υπόλοιπο € 150.000,00.

·        ΦΜΥ ανεξόφλητο υπόλοιπο € 151.549,40

·        Επικουρικά ταμεία  ανεξόφλητο υπόλοιπο € 236.481,79.

 

Δ. Το Ε.Σ. διαπιστώνει ότι το ποσό της αμοιβής του δικηγόρου είναι υπερβολικό ( 260.487,00).Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος ελευθέρων επαγγελματιών ( 50.580,00) ο οποίος πληρώθηκε χωρίς να υπάρχει υποχρέωση και χωρίς απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνουμε ότι Ε.Σ έχει στείλει επιστολή με αριθμ.πρωτ. 506/25-11-2011 και ζητάει διευκρινήσεις, οι οποίες δεν μας δόθηκαν.

 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Συνεταιρισμού έχει καταστεί αρνητικό -1.942.785 € ενώ οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του εμφανίζονται σημαντικά μεγαλύτερες € 12.400.000 από το Κυκλοφορούν Ενεργητικό € 7.256.000 (έλλειμμα € 5 εκατομμύρια).

Τα παραπάνω θέματα αποτελούν σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού. Κατόπιν τούτου τα μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν στην προσεχή Γενική Συνέλευση τη λήψη μέτρων για την οικονομική υποστήριξη του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με την Έκθεση των Ορκωτών Λογιστών.

Όπως διαπιστώνεται, ο Συνεταιρισμός έχει εισέλθει σε μια περίοδο βαθειάς οικονομικής ύφεσης και απαιτούνται γενναίες αποφάσεις.

Οι επισημάνσεις του Ε.Σ. τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς, δεν αξιολογήθηκαν, με αποτέλεσμα η προοπτική της ανάκαμψης να βρίσκεται μακριά και ο Συνεταιρισμός να έχει καταστεί μια προβληματική επιχείρηση χωρίς μέλλον.

Εκτίμησή μας είναι ότι η ανοχή του Δ.Σ. ύστερα και από την ενημέρωση της οποίας έτυχε από το Εποπτικό Συμβούλιο για μείζονος σημασίας οικονομικά θέματα, σε ότι αφορά τον τρόπο λειτουργίας του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, μας αναγκάζει να μην εισηγηθούμε την απαλλαγή από τις ευθύνες του.

Γνωρίζουμε δε στο σώμα ότι σαν εταίροι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να διαφυλάξουμε τα οικονομικά συμφέροντα τόσο τα δικά μας όσο και των συναδέλφων Συνεταίρων.

 

 

 

Για το Ε.Σ. του Π.ΣΥ.Π/ΔΕΗ

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ:   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

                  ΤΑ ΜΕΛΗ:                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΛΙΑΓΚΑΣ

                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

                                                      ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΣΙΝΑΣ